Algemene Voorwaarden EHBO bij evenementen

Algemeen

 1. Het Medical CrossTeam N.O.V., wordt hierna het MCT genoemd.
 2. Het MCT helpt zonder aanziens des persoons, echter voor het optimaal laten verlopen van de inzet kunnen specifieke afspraken met de organisatie gemaakt worden.
 3. De vrijwilligers van het MCT worden niet betaald voor hun inzet. Zij stellen hun tijd volledig belangeloos ter beschikking.

Aanvraag Eerste Hulp bij evenementen

 1. De aanmelding
  Wilt u gebruikmaken van onze diensten “Eerste Hulp bij evenementen” dan wordt u verzocht dit aan te vragen via het aanvraagformulier “Evenementen hulpverlening” welke op onze website www.medicalcrossteam.nl te vinden is onder het kopje “Evenementen Hulpverlening.”
 2. Aanvraagtermijn
  De aanvraag Evenementen hulpverlening dient uiterlijk 8 (acht) weken voor het evenement bij ons binnen te zijn. Deze tijd is nodig om vrijwilligers te werven voor de inzet.
  1. Aanvragen die minder dan 8 weken voor de aanvang van het evenement zijn ingediend, kunnen mogelijk niet worden aangenomen. Hier word u op korte termijn maar binnen maximaal 7 (zeven) dagen over op de hoogte gesteld.

Bevoegdheden en werkzaamheden

 1. De MCT-vrijwilligers zijn allen gecertificeerde hulpverleners die minimaal in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp (EHBO), inclusief verbandleer en reanimatie. De MCT-vrijwilligers handelen conform deze opleidingen.
  1. Vrijwilligers van het MCT die in een andere functie worden ingezet dan die van eerstehulpverlener zijn duidelijk als zodanig te herkennen doordat zij een afwijkend geel hesje dragen met daarop duidelijk vermeld hun functie. Bij deze afwijkende functie kunnen ook afwijkende bevoegdheden gelden.
 2. De bevoegdheid tot handelen van de MCT-vrijwilligers wordt bepaald door het kader waarbinnen het MCT zijn dienstverlening verstrekt en heeft betrekking op die handelingen en verrichtingen waartoe een gediplomeerde eerste hulpverlener die minimaal in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp van het Rode Kruis of Oranje Kruis toe bevoegd is.
  1. Voor uitzonderingen hierop, zie lid 1.1 van dit artikel.
 3. Bij handelingen die de bevoegdheid van de MCT-vrijwilligers overstijgen zal onverwijld deskundige/professionele ondersteuning worden ingeschakeld.
 4. Vervoer van hulpvragers naar een huisarts of ziekenhuis zal niet door het MCT worden verzorgd. De organisatie van het evenement stelt hiervoor een veiligheidsplan op.
 5. Per evenement worden minimaal 2 vrijwilligers Eerste Hulp ingezet. Zijn meer hulpverleners noodzakelijk, dan opereren zij altijd in koppels. Hierdoor zal het aantal in te zetten vrijwilligers altijd per 2 worden verhoogd. Uitzonderingen hierop zijn bij grootschalige evenementen de teamleider, centralist en de medewerker logistiek.
 6. De MCT-vrijwilligers kunnen niet worden ingezet voor orde- en veiligheidstaken, verzorging die niet als eerste hulp geldt of andere niet-Eerste-Hulp gebonden taken.
 7. De communicatiemiddelen van het MCT zijn alleen bedoeld voor de interne berichtgeving van het MCT.
  1. Indien het MCT communicatiemiddelen aan de organisatie ter beschikking stelt zijn deze enkel bedoeld voor relevante communicatie tussen het MCT en de organisatie. Hier dient zorgvuldig mee te worden omgegaan.

Bescherming privacy slachtoffers

 1. Opvangruimte gewonden.
  Om de privacy van slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen, wordt daar waar mogelijk het slachtoffer opgevangen en/of behandeld in een door de organisatie beschikbaar gestelde behandelruimte. Indien nodig kan op verzoek van de organisatie een EHBO-tent als opvang- en behandelruimte ingezet worden.
 2. Informatie die in vertrouwen aan een MCT- vrijwilliger medegedeeld wordt, zal ook als zodanig worden behandeld en niet zonder toestemming aan derden worden doorgegeven.
 3. De vrijwilligers van het MCT zullen geen informatie verstrekken aan politie en soortgelijke autoriteiten indien deze informatie is verkregen tijdens de uitoefening van de vrijwilligersfunctie.
  1. Het MCT zal de pers niet te woord staan. Pers zal altijd worden doorverwezen naar de woordvoerder van de organisatie.
 4. Tijdens een inzet noteren de vrijwilligers Eerste Hulp de geboden hulp op een slachtofferregistratieformulier, deze gegevens zijn alleen bestemd voor het MCT. De informatie op deze formulieren worden in geen geval gedeeld met derden.
  1. Indien nodig kan het MCT wel geanonimiseerde behandeloverzichten ter beschikking stellen. Het is aan de coördinator evenementen hulpverlening of, tijdens grootschalige evenementen, de teamleider om te beslissen of het noodzakelijk is dat deze geanonimiseerde behandeloverzichten worden uitgereikt aan de organisatie.
   • Een geanonimiseerd behandeloverzicht is een overzicht van welke behandelingen er door de MCT- vrijwilligers is uitgevoerd, zonder welke vorm van persoonsgegevens of beschrijvende kenmerken van het slachtoffer dan ook.

Afgelasten van het evenement

 1. Indien het evenement word afgelast dient de organisatie minimaal 48 uur voor het evenement dit per e-mail mede te delen aan het MCT via e-mail adres evenementen@medicalcrossteam.nl. Indien het evenement binnen minder dan 48 uur zal plaatsvinden dient de afgelasting telefonisch te worden gemeld aan dhr B. Flokstra op telefoonnummer 06-29593773 of mw R. van Boven op telefoonnummer 0525-633485.
 2. Indien het evenement word afgelast zonder tijdig bericht aan het MCT, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen hier kosten aan verbonden zijn van minimaal 1 uur a €8,50 per vrijwilliger en maximaal het bedrag zoals deze voor het evenement gefactureerd zou worden.

Aansprakelijkheid en bijzondere voorwaarden

 1. Voor de vrijwilligers is door het MCT een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 2. Het is de vrijwilliger Eerste Hulp toegestaan indien er sprake is van een wedstrijdterrein dit te betreden om Eerste Hulp te kunnen verlenen.
 3. De organisatie staat borg voor de veiligheid van de vrijwilliger Eerste Hulp en slachtoffer(s) en in het uiterste geval wordt het evenement of wedstrijd stilgelegd als er sprake is van een onveilige situatie en het slachtoffer naar het oordeel van de vrijwilliger Eerste Hulp niet verplaatst kan worden en professionele hulp moet worden ingeroepen.
 4. Zo nodig zorgt de organisatie van het evenement op verzoek van het MCT voor de aanwezigheid van professionele hulp.
  1. Het MCT kan hierin eventueel faciliteren.
 5. Er dient altijd een AED aanwezig te zijn. Indien de organisatie hierin niet voorziet kan het MCT hier zorg voor dragen.
 6. Het MCT kan als er sprake is van overmacht niet verantwoordelijk gesteld worden voor een onderbezetting van de Eerste Hulp bij een evenement.
  1. Onder overmacht wordt ziekte van een vrijwilliger, Klachten

Klachten en opmerkingen

Bent u ontevreden of heeft u opmerkingen over de door het MCT geboden diensten, laat het ons weten door contact op te nemen met de coördinatoren van de evenementenhulpverlening via e-mail adres evenementen@medicalcrossteam.nl.

Kosten inzet

 1. Er word een vergoeding gevraagd voor de inzet van de vrijwilligers per uur.
 2. Naast de vergoeding per uur zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt er per evenement een onkostenvergoeding per vrijwilliger per inzet gerekend. Deze onkostenvergoeding is voor alle verbruiksartikelen (verbandmiddelen), reiskosten en overige materialen.

De inwendige mens

 1. Tijdens het gehele evenement, vanaf het tijdstip dat de vrijwilligers van het MCT aanwezig zijn op het evenemententerrein, verzorgt de organisatie het drinken en eten. Als richtlijn voor eten geldt het volgende:
  1. Indien het evenement begint om of voor 11.00 uur en eindigt om of na 13.00 uur word er een lunch verzorgd;
  2. Indien het evenement begint om of voor 17.00 uur en eindigt om of na 19.00 uur word er een avondmaaltijd verzorgd.
  3. Indien het evenement begint om of voor 23.00 uur en eindigt om of na 02.00 uur word er een nachtlunch verzorgt.
 2. Indien er gedurende de tijden zoals genoemd in lid 1 van dit artikel geen voorziening getroffen is zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel kan het MCT een aanvullende onkostenvergoeding in rekening brengen voor de door de vrijwilligers gemaakte kosten.

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 13-01-2021. Het MCT heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te herzien.