Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Stichting Medical Crossteam N.O.V. wordt hierna MCT genoemd.
 2. Opdrachtgever:
  Elk natuurlijk- of rechtspersoon die een offerte bij MCT opvraagt, of met wie MCT een overeenkomst sluit.
 3. Offerte:
  Het schriftelijk aanbod van MCT om tegen een bepaalde prijs en onder de in deze algemene voorwaarden, en eventuele evenement specifieke voorwaarden, evenementenzorg aan te bieden.
 4. Overeenkomst:
  De door de opdrachtgever schriftelijk ontvangen en geaccepteerde offerte.
 5. Evenementenzorg:
  Alle zorg die in georganiseerd verband door MCT wordt verleend aan deelnemers, bezoekers, en medewerkers van een evenementenlocatie, in aanvulling op de reguliere zorg, met als doel deelnemers, bezoekers, en medewerkers van een evenement te voorzien van adequate eerste hulp.
 6. Vrijwilliger:
  Een persoon die een taak voor, of in opdracht van MCT uitvoert, en waar MCT een vrijwilligersovereenkomst mee is aangegaan.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening van MCT.
 2. Er wordt enkel van deze algemene voorwaarden afgeweken wanneer dit vooraf, schriftelijk is overeengekomen met opdrachtgever.
 3. Wanneer deze algemene voorwaarden en specifieke in de offerte of overeenkomst opgenomen voorwaarden tegenstrijdig zijn, gelden de voorwaarden zoals deze in de offerte of overeenkomst zijn opgenomen, op die punten waar deze tegenstrijdig zijn.
 4. MCT wijst de toepasselijkheid van de (algemene) (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

3. Totstandkoming en looptijd van de overeenkomst

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend tot deze schrijftelijk door opdrachtgever zijn geaccepteerd.
  1. Acceptatie van de offerte geschied door deze voor akkoord getekend per e-mail of reguliere post retour te sturen aan MCT, of wanneer de opdrachtgever uitdrukkelijk per e-mail kenbaar maakt dat de offerte wordt geaccepteerd.
 2. Alle offertes die MCT aan opdrachtgever doet toekomen zijn geldig tot 14 (veertien) dagen na dagtekening.
 3. Door acceptatie van de offerte, door opdrachtgever, komt een bindende overeenkomst tot stand.
 4. De overeenkomst eindigt wanneer MCT en opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de offerte hebben voldaan.

4. Algemeen

 1. MCT helpt zonder aanziens des persoons. Echter voor optimaal laten verlopen van de inzet kunnen specifieke afspraken met opdrachtgever gemaakt worden.
 2. De vrijwilliger wordt niet betaald voor zijn inzet. Hij ontvangt eventueel een geringe vrijwilligers- en/of onkostenvergoeding.

5. Aanvraag eerste hulp bij evenementen

 1. Om gebruik te maken van de diensten van MCT vraagt opdrachtgever een offerte aan via onze website https://www.medicalcrossteam.nl/.
  1. Een offerteaanvraag dient minimaal 8 (acht) weken voor aanvang van het evenement te zijn ingediend. Deze tijd is nodig om de offerte op te stellen, te accepteren, en voor het werven van de benodigde vrijwilligers
   1. Indien de aanvraag minder dan 8 (acht) weken voor aanvang van het evenement door MCT is ontvangen kan de aanvraag mogeljik niet in behandeling worden genomen. Hier wordt opdrachtgever op een zo kort mogelijke termijn maar binnen maximaal 7 (zeven) dagen over op de hoogte gesteld.
 2. Na ontvangst van de offerteaanvraag heeft MCT 14 (veertien) dagen de tijd om een offerte op te stellen.
 3. Na acceptatie van de offerte zal MCT beginnen het benodigde aantal vrijwilligers te werven.
 4. Indien nodig zal MCT voorafgaand aan het opstellen van de offerte contact met opdrachtgever opnemen om de offerteaanvraag te bespreken.
  1. Toezeggingen welke tijdens dit contact worden gedaan worden slechts definitief wanneer deze in de offerte zijn opgenomen, en pas nadat opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd.

6. Bevoegdheden en werkzaamheden

 1. De vrijwilligers zijn allen gecertificeerde hulpverleners die minimaal in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp (EHBO), inclusief verbandleer en reanimatie. De vrijwilligers handelen conform deze richtlijnen.
 2. Vrijwilligers die in een andere functie worden ingezet dan die van eerstehulpverlener zijn duidelijk als zodanig te herkennen doordat zij een afwijkend geel hesje dragen met daarop duidelijk vermeld hun functie. Bij deze afwijkende functie kunnen ook afwijkende bevoegdheden gelden.
 3. De bevoegdheid tot handelen van de vrijwilligers wordt bepaald door het kader waarbinnen MCT zijn dienstverlening verstrekt en heeft betrekking op die handelingen en verrichtingen waartoe een gediplomeerde eerstehulpverlener die minimaal in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp van het Rode Kruis of Oranje Kruis toe bevoegd is.
  1. Voor uitzonderingen hierop, zie lid 2 van dit artikel.
 4. Bij handelingen die de bevoegdheid van de vrijwilligers overstijgen zal onverwijld deskundige/professionele ondersteuning worden ingeschakeld.
 5. Vervoer van hulpvragers naar een huisarts of ziekenhuis zal niet door MCT worden verzorgd. De organisatie van het evenement stelt hiervoor een veiligheidsplan op.
 6. Per evenement worden minimaal 2 vrijwilligers Eerste Hulp ingezet. Zijn meer hulpverleners noodzakelijk dan opereren zij altijd in koppels. Hierdoor zal het aantal in te zetten vrijwilligers altijd per 2 worden verhoogd. Uitzonderingen hierop zijn bij grootschalige evenementen de teamleider, centralist en de medewerker logistiek.
 7. De vrijwilligers kunnen niet worden ingezet voor orde- en veiligheidstaken, verzorging die niet als eerste hulp geldt of andere niet-Eerste-Hulp gebonden taken.
 8. De communicatiemiddelen van MCT zijn alleen bedoeld voor de interne berichtgeving van MCT.
  1. Indien MCT, opdrachtgever communicatiemiddelen ter beschikking stelt zijn deze enkel bedoeld voor relevante communicatie tussen MCT en de organisatie. Hier dient zorgvuldig mee te worden omgegaan.

7. Bescherming privacy slachtoffers

 1. Opvangruimte slachtoffers:
  Om de privacy van slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen, wordt daar waar mogelijk het slachtoffer opgevangen en/of behandeld in een door de organisatie beschikbaar gestelde behandelruimte. Indien nodig kan op verzoek van de organisatie een door MCT geleverde EHBO-tent als opvang- en behandelruimte ingezet worden.
 2. Informatie die in vertrouwen aan een vrijwilliger medegedeeld wordt, zal ook als zodanig worden behandeld en niet zonder toestemming aan derden worden doorgegeven.
 3. MCT zal de pers niet te woord staan. Pers zal altijd worden doorverwezen naar de woordvoerder van de organisatie.
 4. Tijdens een inzet noteren de vrijwilligers Eerste Hulp de geboden hulp op een slachtofferregistratieformulier, deze gegevens zijn alleen bestemd voor MCT en ketenpartners. De informatie op deze formulieren worden in geen geval gedeeld met derden.
  1. Indien nodig kan MCT wel geanonimiseerde behandeloverzichten ter beschikking stellen. Het is aan de coördinator evenementen hulpverlening of, tijdens grootschalige evenementen, de teamleider om te beslissen of het noodzakelijk is dat deze geanonimiseerde behandeloverzichten worden uitgereikt aan de organisatie.
   1. Een geanonimiseerd behandeloverzicht is een overzicht welke behandelingen er door MCT is uitgevoerd, zonder welke vorm van persoonsgegevens of beschrijvende kenmerken van het slachtoffer dan ook.

8. Afgelasten van het evenement

 1. Indien het evenement wordt afgelast dient de organisatie minimaal 48 uur voor het evenement dit per e-mail mede te delen aan MCT via e-mailadres evenementen@medicalcrossteam.nl. Indien het evenement binnen minder dan 48 uur zal plaatsvinden dient de afgelasting telefonisch te worden gemeld aan mw R. van Boven op telefoonnummer 0525-633485 of 06-34280141, of dhr B. Flokstra op telefoonnummer 06-29593773.
 2. Indien het evenement wordt afgelast zonder tijdig bericht aan MCT, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen hier kosten aan verbonden zijn van minimaal 1 uur per vrijwilliger en maximaal het bedrag zoals deze voor het evenement gefactureerd zou worden.
  1. Onder tijdig bericht wordt verstaan een tijdsbestek van 12 uur voor de aan MCT gecommuniceerde aanvangtijd.

9. Aansprakelijkheid en bijzondere voorwaarden

 1. In beginsel aanvaardt MCT geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de dienstverlening van MCT. Alleen in geval van ernstige roekeloosheid, of ernstige nalatigheid aan de zijde van MCT, vast te stellen door een onafhankelijke, ter zake kundig, expert, aanvaardt zij aansprakelijkheid, maar maximaal tot het bedrag dat de verzekeraar op basis van de door MCT afgesloten aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren.
  1. In het geval van opzet door de vrijwilliger aanvaard MCT geen enkele aansprakelijkheid en is de individuele vrijwilliger te allen tijde zelfstandig aansprakelijk. Hier wordt in geen enkel geval van afgeweken.
 2. Voor de vrijwilligers is door MCT een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afgesloten.
 3. Het is de vrijwilliger Eerste Hulp toegestaan indien er sprake is van een wedstrijdterrein dit te betreden om Eerste Hulp te kunnen verlenen.
 4. Opdrachtgever staat borg voor de veiligheid van de vrijwilliger Eerste Hulp en slachtoffer(s) en in het uiterste geval wordt het evenement of wedstrijd stilgelegd als er sprake is van een onveilige situatie en het slachtoffer naar het oordeel van de vrijwilliger Eerste Hulp niet verplaatst kan worden en professionele hulp moet worden ingeroepen.
 5. Zo nodig zorgt opdrachtgever op verzoek van MCT voor de aanwezigheid van professionele hulp.
  1. MCT kan hierin eventueel faciliteren.
 6. Er dient altijd een AED aanwezig te zijn. Indien opdrachtgever hierin niet voorziet kan het MCT hier zorg voor dragen.
 7. MCT kan, als er sprake is van overmacht, niet verantwoordelijk gesteld worden voor een onderbezetting van de Eerste Hulp bij een evenement.
  1. Onder overmacht wordt ziekte van een vrijwilliger, (extreme) weersomstandigheden, of andere, buiten de controle van MCT zijnde situaties verstaan.
   1. MCT zal zijn best doen om een onderbezetting door overmacht alsnog op te lossen.
 8. MCT behoudt zicht het recht om, in het kader van de door opdrachtgever gevraagde personele bezetting, derden in te schakelen.
 9. MCT behoudt zich het recht de hulpverlening op ieder moment op te schalen indien blijkt dat de in de risicoanalyse gespecificeerde risico’s afwijken van de daadwerkelijke risico’s tijdens het evenement.
  1. Indien mogelijk zal MCT voorafgaand aan de opschaling de risico’s en de noodzaak voor opschaling eerst bespreken met opdrachtgever. MCT is hiertoe echter niet verplicht.
  2. MCT berekent de kosten van opschaling van de hulpverlening altijd door aan opdrachtgever.
  3. MCT dient bij ad-hoc opschaling achteraf altijd aan opdrachtgever duidelijk te kunnen maken waarom ad-hoc opschaling noodzakelijk was.
   1. In het geval van een geschil hierover dient opdrachtgever aannemelijk te maken dat onder gelijke omstandigheden, andere aanbieders collectief een andere keuze zouden hebben gemaakt.

10. Klachten en opmerkingen

 1. Indien opdrachtgever ontevreden is of opmerkingen heeft over de door MCT geboden diensten, laat opdrachtgever dit MCT weten door contact op te nemen met de coördinatoren van de evenementenhulpverlening via e-mailadres evenementen@medicalcrossteam.nl.
 2. In het geval van een klacht is opdrachtgever verplicht deze binnen 14 (veertien) dagen na het evenement kenbaar te maken bij MCT.
 3. MCT is verplicht binnen 14 (veertien) dagen inhoudelijk te reageren op een klacht.

11. Facturatie

 1. Na afloop van een evenement ontvangt opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen de factuur voor de geleverde diensten, tenzij vooraf anders overeengekomen.
 2. De betaaltermijn voor een factuur bedraagt 7 (zeven) dagen, ingaande op de dag van facturatie.
 3. Indien een factuur niet binnen de gestelde betaaltermijn is voldaan zal MCT een eerste herinnering versturen. Deze herinnering dient binnen 7 (zeven) dagen te zijn voldaan, ingaande op de dag waarop de herinnering is verstuurd.
 4. Indien de factuur na de eerste herinnering niet is voldaan volgt een tweede herinnering. Deze tweede herinnering dient binnen 7 (zeven) dagen te zin voldaan.
 5. Indien opdrachtgever ook aan de tweede herinnering geen gehoor geeft volgt een aanmaning. In het geval van een aanmaning behoudt MCT zich het recht om €15,00 administratie- en aanmaningskosten in rekening te brengen.
  1. MCT zal alle toekomstige dienstverlening opschorten tot de factuur volledig is voldaan, tenzij opdrachtgever de prijs zoals overeengekomen in de offerte vooraf volledig voldoet.
   1. MCT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige geleden schade aan de zijde van opdrachtgever wanneer MCT volgens artikel 11.5.1 de dienstverlening opschort. Alle hieruit voortkomende risico’s of schades zullen in alle gevallen voor verantwoording van opdrachtgever komen.
 6. Indien ook aan de aanmaning geen gehoor wordt gegeven zal MCT de vordering uit handen geven aan een door MCT te kiezen incassobureau. Alle hierbij komende kosten, onder andere maar niet gelimiteerd tot (buiten)gerechtelijke incassokosten en wettelijke rente berekend vanaf de eerste vervaldatum, komen voor rekening van opdrachtgever

12. Inwendige mens

 1. Tijdens het gehele evenement, vanaf het tijdstip dat de vrijwilligers van het MCT aanwezig zijn op het evenemententerrein, verzorgt opdrachtgever het drinken en eten.
  1. Drinken wordt volgens “Fair Use” beschikbaar gesteld, en dient geschikt te zijn voor de actuele weersomstandigheden tijdens het evenement, en de locatie van het evenement.
  2. Als richtlijn voor eten geldt het volgende:
   1. Indien het evenement begint om of voor 06:00 uur en eindigt om of na 08:00 uur wordt er een ontbijt verzorgd;
   2. Indien het evenement begint om of voor 11.00 uur en eindigt om of na 13.00 uur wordt er een lunch verzorgd;
   3. Indien het evenement begint om of voor 17.00 uur en eindigt om of na 19.00 uur wordt er een avondmaaltijd verzorgd;
   4. Indien het evenement begint om of voor 23.00 uur en eindigt om of na 02.00 uur wordt er een nachtlunch verzorgd.
 2. Indien er gedurende de tijden zoals genoemd in lid 1 van dit artikel geen voorziening getroffen is zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel kan het MCT een aanvullende onkostenvergoeding in rekening brengen voor de door de vrijwilligers gemaakte kosten.

Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 01-09-2022. Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op offertes en overeenkomsten welke zijn aangevraagd of aangegaan op of na 01-09-2022.

Het MCT heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te herzien. Herziening van deze algemene voorwaarden worden via onze website kenbaar gemaakt.